заргари

March 5, 2019 posted by

…. ~ К,ашшок, балик,чининг ту’рига катта бир балик, илинибди. Балик,ни ичидан к,имматбахо жавохир чик,ибди. Балик,чи у жавохирни олиб, хурсанд бу’либ халол бир заргарни олдига сотиш учун борибди.
…. ~ Заргар тошни ку’риб, узок, термулиб депти:..
“афсус, бу тошни бахосига мени бутун ту’плаган бойлигимни йигиштирсам хам етмайди… сиз яхшиси одил подшох хузурига боринг. Бу к,имматбахо жавохир бахосига факат улардаги бойлик етади холос.”
…. ~ Балик,чи одил подшох хузурига келибди. Подшох жавохирга узок термулиб депти:..
“Сенга ту’рт соат мухлат. Шу турт соат вак,т ичида хазинамдан хохлаганча олтину~кумуш, ёк,утлардан ол.. Сенга хазинахона турт соатга ихтиёрингга берилади”..
…. ~ Балик,чи омбордаги уюм~уюм хазина ва тиллоларни ку’риб ак,лдан озай депти..
“Хали вак,тим куп, бир оз дам олей бу олтинлар устида” ~деб, бир уюм хазина устига ётиб орзу~хаёлларга берилипти.
…. ~ “менга бир к,оп тилла хам етиб ортади. Дангилламма ховли жой к,иламан, оппок, тулпор сотиб оламан. Атрофимда ёш хотин~халажлар гирдикапалак… ох к,андек зу’раа…” ~деб, гафлат уйкусига кетибди.
…. ~ Бир пайт хазинабон балик,чини уйготармиш..
“хой… хой балик,чи… тур у’рнингдан…. чик, хазина омборидан..’..
…. ~ балик,чи:… “ту’хта бир оз. Мен олтинларимни олиб олей”.
…. ~ хазинабон:..
“ие, к,анак,а олтин.?.. санга берилган вак,т аллак,ачон тугаган.. чик,чик, тез.”..
…. ~ “вой тухта… атига бир ховучгина тилла олволей”..
…. ~ йук, йук, асло…
Подшох берган вактда хохлаганча олгин эди. Энди бир дона хам ололмайсан..
Балик,чи бир олтинсиз ташкарига чикариб ку’йилибди..

…. ~ Азиз диндошим.!..
Подшох АЛЛОХДИР..
Балик,чи биз нодон хатокор бандалармиз..
Хозир бизга вакт берилиб неъматларга кумиб ку’йилдик.
…. ~ Бундан хохлаганимизча чин дунёга олиб кетишга хозир фурсатимиз бор..
Хазинабон ~у’лим фариштаси келиб, чик энди бу дунёдан деганда…
” шошилмай тур, бир ховучгина савоб олволей “~деймиз..
АММО.????

1 Comment

One Reply to “заргари”

  1. Hursanbek Abduhalilov says:

    Шукур бе хисоб шукур яратган Эгамга

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *